תנאי-השימוש

 1. כל שימוש באתר, לרבות רכישת מוצרים בו (להלן: "שימוש באתר"), נעשה בהתאם ובכפוף לתנאי שימוש אלו אשר מהווים התחייבות משפטית מחייבת והסכם בין המשתמשים לבין החברה. לפיכך, במידה ותנאי השימוש אינם מקובלים עליכם, הינכם מתבקשים להימנע משימוש באתר, ואינכם רשאים לעשות בו כל שימוש, אלא בכפוף להסכמתכם לתנאי השימוש.
 2. תנאי השימוש באתר הם ההסכם המחייב היחיד והבלעדי בכל הקשור לשימוש באתר, לרבות רכישת מוצרים בו, ולפיכך בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי שימוש אלו לבין כל פרסום, מידע, תקנון או מסמך  אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות תנאי השימוש המפורטים להלן.
 3. תנאי השימוש עשויים להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ללא הודעה כלשהי מראש והם יחייבו ממועד פרסומם באתר. לפיכך, מומלץ לשוב לעיין ולהתעדכן בתנאי השימוש מעת לעת.
 4. תנאי השימוש חלים על כל אדם, זכר או נקבה, תאגיד או כל גוף אחר שהוא כשיר לזכויות וחובות משפטיות, ללא יוצאים מן הכלל.
 5. האתר והמוצרים שבו, מיועדים לשימוש אישי בלבד. אין לעשות שימוש באתר לצרכים מסחריים או למטרות רווח.
 6. המוצרים הנמכרים באתר מיועדים למכירה בתחומי מדינת ישראל או במדינות שבהן מונה מפיץ מורשה על ידי החברה.
  אם הינכם רוכשים את המוצרים לשימוש מחוץ לתחומי מדינת ישראל, במדינה שבה לא מונה מפיץ מורשה,  דעו כי מכירת המוצרים אפשרית ללא אחריות למוצרים או תמיכה ושירות, וללא אחריות לעניין אפשרות היבוא, והשימוש של המוצרים במדינת היעד. במקרה כזה הינכם רוכשים את המוצר על אחריותכם הבלעדית ומבלי שתחול על החברה שום חבות לעניין אפשרות הכנסת המוצר למדינת היעד, השימוש בו או התמיכה והאחריות לגביו.  
 7. ככלל, השימוש באתר אינו כרוך בתשלום או ברישום פורמלי. יחד עם זאת, השימוש בחלק מהמידע והשירותים באתר עשוי להיות כרוך בתשלום או ברישום לאתר, תוך מסירת פרטים ומידע כפי שידרשו על ידי החברה. מקום בו השימוש מחייב רישום או תשלום, יצוין הדבר מפורשות, והשימוש לא יתאפשר אלא בכפוף לביצוע התשלום או הרישום כאמור.
 8. המוצרים הנמכרים באתר מתאימים ומיועדים לפי טיבם לבגירים (מגיל 18 ומעלה). רכישה באתר על ידי קטינים מתחת לגיל 18 אסורה. ככל שהמוצרים נרכשים על ידי בגירים עבור קטינים מובהר כי האחריות המלאה לשימוש במוצרים על ידי הקטינים הינה של הוריהם.  
 9. כל חומר פרסומי באתר, המפורסם על ידי צדדים שלישיים, בין כזה המפורסם באישור ובין כזה המפורסם ללא אישור, נעשה על ידי המפרסם ועל אחריותו בלבד. החברה אינה אחראית או מפקחת על חומר פרסומי, ואינה בודקת את נכונותו, יעילותו, בטיחותו או כל דבר הקשור בו. לפיכך, הנכם מתבקשים לנהוג משנה זהירות בהסתמכות או בשימוש במושא החומר הפרסומי, וכל שימוש או הסתמכות על חומר פרסומי הוא על אחריותכם בלבד.
 10. מקום בו באתר כלולים שירותים המופעלים על ידי משתמשים אחרים או קישורים לאתרי אינטרנט אחרים, עליכם לדעת כי שירותים ואתרים אלו אינם מופעלים בידי החברה ואינם מצויים באחריותה. אין בהכללת שירותים או קישורים אלה באתר כדי ליצור שום קשר בין החברה לבין אותם משתמשים או אתרים, ולפיכך כל שימוש או גלישה אליהם הינם באחריותכם הבלעדית.
 11. כל שימוש באתר חייב להיעשות על פי הוראות הדין (חוקים, תקנות, צווים, וכללים) ומבלי שתהא בשימוש פגיעה במשתמשים אחרים או בחברה. לפיכך, השימוש באתר מוגבל בראש ובראשונה בשמירה על הוראות הדין, ובהתחייבות מצדכם שלא לעשות שימוש שהוא בגדר הפרת הוראות הדין.
 12. החברה אינה אחראית שהאתר יפעל בצורה רצופה, יהא זמין כל העת, יפעל ללא הפרעות, הפסקות, טעויות, באגים או ליקויים אחרים, או שהשימוש באתר יהיה בטוח וחסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או המשתמשים, או לתקלות או כשלים בפעילות באתר, חומרה, בתוכנה, קווים ובמערכות התקשורת הקשורות באתר.
 13. אין לעשות שום שימוש באתר, במידע או בשירותים הכלולים בו, לרבות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים, סימני המסחר ושמות המסחר, כתובות וכיוצב', לשום מטרה אחרת מלבד רכישת מוצרים בהתאם לתנאי השימוש.
 14. החברה שומרת על זכותה למנוע או להגביל או לחסום שימוש של משתמשים באתר, בין היתר באמצעות מגבלות על גיל המשתמש, חובת תשלום, היקף שימוש, אופן השימוש, מועד השימוש, מספר החשבונות או שמות המשתמשים המותרים לכל אדם או תאגיד יחיד, ענישה עקב הפרות קודמות של הוראות הדין או תנאי השימוש (לרבות על דרך מניעת כניסה לאתר לתקופה מוגבלת או לצמיתות) וכיוצב', לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 15. החברה רשאית בכל עת להפסיק או להגביל את פעילות אתר, אפשרויות השימוש בו, או את הגישה אליו, כולם או חלקם, וזאת בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת.
 16. הפעלת או אי הפעלת סמכויות וזכויות לא תקים לכם או לצד שלישי כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה, לא תתפרש כנטילת אחריות מצד החברה או כהטלת חובה על החברה להפעלת סמכויות אלו או כויתור על אילו מתנאי השימוש באתר, ולא תסיר את האחריות המוטלת עליכם או על צד שלישי כלשהו על פי תנאי השימוש או הוראות הדין.
 17. אחריות על פי תנאי השימוש לכל הקשור למוצרים הנמכרים באתר ולתוצאות השימוש בהם:
 • יש להשתמש במוצרים בהתאם להוראות השימוש המופיעות במדריך למשתמש המסופק ביחד עם המוצרים. ניתן לעיין במדריך למשתמש בכל עת באמצעות הקישור המצ"ב: מדריך למשתמש.
 • החברה והיצרן אינם אחראים למצגים ולפרסומים ביחס למוצרים הן באתר והן מחוצה לו, אשר מקורם במשתמשים אחרים או בצדדים שלישיים, לרבות לטיבם, אמיתותם, דיוקם, מהימנותם, התאמתם לצרכי המשתמש או לכל צורך שהוא, תכונותיהם, או לכל דבר אחר הקשור בהם.
 • החברה והיצרן אינם אחראים או מתחייבים לכך שהמוצרים, או חלקם, יהיו זמינים בכל עת לרכישה או זמינים במלאי, לזמן האספקה, מתכונת האספקה או כל היבט אחר של אספקת המוצר.
 1. האחריות למוצרים מוגבלת עד המידה המקסימלית המותרת על פי דין. ככל שהדבר מותר על פי דין, מוחרגים מתחולה כל הוראות הדין שניתן להתנות עליהן לעניין זכויות צרכנים, ותנאי מכר טובין, לרבות מכר בינלאומי.      
 • החברה והיצרן פוטרים עצמם ואינם אחראים לכל נזק, אובדן, הפסד או פגיעה מכל סוג שהוא שיגרמו עקב רכישת המוצרים או השימוש בהם, ובפרט לכל נזק תוצאתי או עקיף, נזק שנגרם עקב שימוש שלא בהתאם להוראות הבטיחות והשימוש ונזק שמקורו במגבלות הצרכן כגון רגישויות או אלרגיות למוצרים או למרכיביהם, למעט כמפורט בכתב אחריות היצרן או כמתחייב על פי הדין.
 • האחריות למוצרים מוגבלת לרכישה ולשימוש במדינת ישראל ובמדינות שבהן מונה מפיץ מורשה למוצרים. האחריות הינה בהתאם לכתב אחריות של היצרן שמצורף לאריזת המוצר. בהתאם לכתב האחריות, האחריות הינה לפעילותו התקינה של המוצר למשך שנה מתאריך הרכישה המופיע בקבלה, בהתאם לאופן ההפעלה שתואר במדריך למשתמש ובתנאי שהשימוש והטיפול במכשיר מבוצעים לפי הוראות ההפעלה. האחריות לא תחול במקרה שבו נעשה שימוש לרעה כגון טיפול אגרסיבי,  שימוש  במתח חשמל לקוי  או במקרה של ניסיונות תחזוקה ותיקונים שאינם מורשים, ובפרט פירוק המכשיר. .
 • מודגש ומובהר – כל שימוש במוצר שלא בהתאם להוראות המפורטות במדריך למשתמש, בין במכוון ובין בשוגג, יביא להסרת אחריות מלאה בכל הקשור לשימוש במוצר ולתוצאות השימוש.
 • לקבלת שירות יש ליצור קשר עם שירות לקוחות באמצעות מייל sales@cure-ex.co.il או בטלפון 03-5520592 בכדי לתאם את הבאת המוצר לבדיקה / תיקון. הלקוח אחראי להחזיר את המוצר לתיקון או החלפה על חשבונו. יש להציג תעודת אחריות בצירוף חשבונית/קבלה כתנאי לקיום האחריות. המוצרים ניתנים להחלפה אך ורק במדינה בה נרכשו. מובהר כי רכישה באמצעות האתר משמעותה רכישה במדינת ישראל.
 • מובהר כי ברכישת המוצר אתם נותנים למעשה את הסכמתכם למגבלות האחריות המפורטות לעיל, פוטרים את החברה והיצרן וכל מי שמטעמם באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מכל אחריות כאמור, ומוותרים בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד החברה והיצרן או כנגד מי מטעמם.
 • מבלי שיהא בכך כדי לגרוע או לשלול את מגבלות האחריות המפורטות לעיל מוצאת החברה לנכון להבהיר כי מומלץ להיוועץ בכל מקרה עם רופא או איש מקצוע מתאים טרם תחילת השימוש במוצרים. בעלי רגישויות, אלרגיות או בעיות בריאות כלשהן, ובפרט רגישות או אלרגיה למגע בעור, נדרשים לבדוק היטב נושאים אלו ולהיוועץ ברופא טרם השימוש במוצרים ובמהלכו.
 1. פגיעה מוגבלת בפרטיות –  השימוש באתר מהווה הסכמה מצידכם לפגיעה מוגבלת בפרטיותכם, על דרך שמירת מידע ונתונים לגביכם במאגר החברה, שימוש בפרטים לשם קבלת עדכונים או חומר פרסומי או שיווקי (אלא אם תודיעו מפורשות כי אינכם מסכימים לכך), וביצוע מעקב ממוחשב על השימוש בשירותים שבאתר, בכל דרך חוקית שתמצא החברה לנכון, לרבות באמצעות "עוגיות". בשימוש באתר מסכימים ומאשרים המשתמשים לעשות שימוש במידע כאמור במסגרת האתר. החברה מתחייבת להקפיד על שמירת פרטיותכם וכל מידע שבבעלותכם, בכפוף להוראות הדין ותנאי השימוש ולהימנע מגילוי מידע או פרטים אודותיכם אלא מקום בו הדבר מחויב על פי דין או מותר לפי תנאי השימוש או נדרש במסגרת הליכים משפטיים לפי צו מחייב של בית משפט או רשות מוסמכת, או במסגרת הליך משפטי בין החברה לביניכם או במקרה של אי קיום הוראות הדין או תנאי השימוש על ידיכם.
 2. תנאי הקניה, קניה מאובטחת
 • רכישת מוצרים באתר מותרת מגיל 18 ומעלה על ידי מי שאינו פסול דין, ובעל תא דואר אלקטרוני פעיל. רכישת מוצרים אפשרית רק באמצעות כרטיס אשראי או Paypal.
 • כל רכישה כפופה לאישור מראש של חברת האשראי לעסקה, וכן לאישור היצרן, על בסיס הזמנה שיבצע הלקוח באמצעות האתר באופן מאובטח.
 • מעת שאושרה העסקה על ידי חברת האשראי או חב' Paypal והיצרן, תימסר על כך הודעה ללקוח באמצעות האתר או בדוא"ל ומאותה עת יראו את ההזמנה כמאושרת ואת העסקה כסגורה. ביטול העסקה מאותו שלב יהא בהתאם למדיניות הביטולים של האתר ובכפוף להוראות הדין.
 • לבירור זמן האספקה, ומתכונת האספקה של המוצרים (דרך המשלוח ואפשרות איסוף עצמי) יש לפנות לקישור המצ"ב מתכונת וזמני אספקה. חשבונית מס תצורף למוצר הנרכש.
 • המחירים באתר נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ אלא אם צוין מפורשות אחרת.
 • טעות לעולם חוזרת. החברה שומרת על זכותה לתקן כל טעות שנפלה בתנאי המכר של המוצרים, ולבטל כל עסקה שנכרתה בהתבסס על טעות כאמור.
 • הסליקה באתר זה מאובטחת על פי תקן PCI.
 1. מדיניות החזרת מוצרים :
 • ביטול עסקה יתאפשר בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 והתקנות שמכוחו ובכפוף אליהם. בהתאם לכך, יתאפשר ביטול עסקת רכישת מוצר באמצעות משלוח הודעת ביטול בכתב (בדואר רשום, בפקסמיליה או בדוא"ל לכתובת הנקובה באתר) לכל המאוחר בתוך 14 יום ממועד קבלת המוצר אצל הלקוח. ביטול עסקה אפשרי בתנאי שלא נעשה במוצר שום שימוש, הוא נותר באריזתו המקורית מבלי שנפתח, הוא נותר שלם, תקין, ללא שום נזק, פגיעה, פגם או קלקול. בגין ביטול העסקה תהא החברה רשאית לגבות דמי ביטול בהתאם לקבוע בחוק. חובת החזרת המוצר הינה של הלקוח ועליו להשיב את המוצר על חשבונו ואחריותו לחברה בתוך 7 ימים לכל המאוחר, כשהמוצר במצב כמתואר לעיל. התמורה ששולמה תושב ללקוח לאחר השבת הטובין במתכונת שבו שולמה בניכוי דמי הביטול , במועדים הקבועים בדין.  האמור לעיל יחול גם על ביטול עסקה עקב חוסר אפשרות של הלקוח לעשות שימוש במוצר או להכניסו למדינת יעד שאינה נתמכת. האמור לעיל יחול גם על ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה במוצר או עקב אי אספקתו במועד, ללא גביית דמי ביטול כלשהם, ובשינויים המחוייבים, בהתאם לקבוע בדין.  
 1. כל הקשור והנובע מהשימוש באתר, לרבות רכישת המוצרים ותנאי העסקה, וכן כל הקשור ונובע מתנאי שימוש אלו יהיה כפוף לדין הישראלי בלבד, לרבות לצורך פרשנות. כל סכסוך או מחלוקת בקשר אליהם יהיו בסמכות בתי המשפט המוסמכים בישראל, באזור השיפוט של תל אביב – יפו ויובאו בפניהם בלבד כמקום שיפוט ייחודי ובלעדי.
 2. כל סכסוך הנוגע או הנובע מהשימוש באתר או מרכישת המוצרים או השימוש בהם יובא להכרעת בורר שימונה על ידי מי שיכהן באותה עת כיו"ר לשכת עורכי הדין. הבוררות תיערך בתל אביב, ישראל, לפי הדין הישראלי המהותי,  ועל פי סדרי הדין והראיות הישראליים ובכפוף לאמור לעיל, יחולו כל הוראות חוק הבוררות, תשכ"ח1968-. מסמך זה מהווה גם שטר בוררות בין הצדדים.
 3. התנהגות החברה או הסכמתה לסטות, מתנאי כלשהו של תנאי השימוש, במקרה מסוים ובסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ואין ללמוד ממנה גזירה שווה לכל מקרה בעתיד ולא תחשב כויתור על אילו מתנאי השימוש או על פי דין, ו/או כויתור, או הסכמה מצד החברה לאיזו הפרה או אי קיום תנאי כלשהו,  אלא אם-כן נעשו במפורש  ובכתב.
 4. אם ייקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו חוקי, אינו תקף או אינו בר אכיפה, הרי שאותו חלק בלבד יחשב כמוחלף בסעיפים תקפים אחרים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר תנאי השימוש יישארו בתוקפם.
 5. אין בתנאי השימוש כדי להקנות למשתמשים או לצדדים שלישיים זכויות שלא הוקנו להם במפורש על פי תנאי השימוש או על פי הדין.
  MDS PHARM LTD.